Komunikat Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu

OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków oraz muflonów pozyskanych w sezonie łowieckim 2017 / 2018 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p.        Data oceny                        Czas w godz.                     Miejsce / Siedziba

 1. 5 marzec 2018 r.                15:00 – 17:00                    PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK
 2. 6 marzec 2018 r.                15:00 – 17:00                    PGL LP Nadleśnictwo BRZEG
 3. 7 marzec 2018 r.                15:00 – 17:00                    PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW
 4. 8 marzec 2018 r.                15:00 – 18:00                   PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW
 5. 9 marzec 2018 r.                15:00 – 17:30                    PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK
 6. 12 marzec 2018 r.              15:00 – 18:00                    Motel Leśny – Strzelce Op. ul. Opolska
 7. 13 marzec 2018 r.              15:00 – 18:00                    Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia
 8. 14 marzec 2018 r.              15:00 – 18:00                    PGL LP N – ctwo OPOLE
 9. 11 kwiecień 2018 r.           15:00 – 18:00  ZO PZŁ w Opolu – wycena medalowa i rozpatrzenie wniosków o ponowną ocenę

———————————————————————————————————————————————————

W skład Komisji Oceny Trofeów Łowieckich wchodzą:

 1. Przedstawiciele Komisji powołanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Opolu
 2. Przedstawiciele Lasów Państwowych powołani przez Dyrektora RDLP w Katowicach

Składy poszczególnych Komisji Oceny Trofeów i podział kół łowieckich do komisji ustali ZO PZŁ w Opolu

 

Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na której

należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.

 1. Nazwisko i imię myśliwego.
 2. Okręg PZŁ.
 3. Numer obwodu łowieckiego.
 4. Data odstrzału.
 5. Masa tuszy.

Trofea bez metryczki z opisem trofeum nie będą przyjmowane do oceny przez Komisję Oceny Trofeów.

 

SPRAWY SZKOLENIOWE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu przypominamy iż zgodnie z umieszczoną informacją na naszej stronie

http://www.zopzl-opole.pl/kurs-na-uprawnienia-podstawowe-do-wykonywania-polowania-5/,

organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do

wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.

 

Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 16 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 16 marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, Malczewskiego 4. 

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

– w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,

– pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i

praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego – 4 dni robocze.

Odpłatność za kurs wynosi 1300,00 PLN Płatne w dniu 19 marca 2018 r. ( poniedziałek )

Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN,

Kurs jest OBOWIĄZKOWY.

Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń,

Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,

W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się w dniach 13 – 26 kwietnia 2018 r., bądź zostanie skierowany na jesienną sesję.

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).

Szczegółowy plan kursu został opublikowany na naszej stronie www.zopzl-opole.pl.

Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

– Łowiectwo – Podręcznik – Tom I i II,

– Kynologia łowiecka – Podręcznik – praca zbiorowa pod redakcją naukową,

– Zwierzęta chronione – Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,

– Dziczyzna – Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,

– Ustawa Prawo łowieckie ( aktualna ),

– Statut PZŁ ( aktualny ),

– Regulamin polowań ( aktualny ),

– Zasady etyki i tradycji łowieckich,

– Broń myśliwska.

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
 2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ

lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

 1. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

 

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 3 – 6 kwietnia; 9 – 10 kwietnia 2018 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 3 kwietnia 2018 r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul.

Malczewskiego 4.

Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej

ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.

Kurs jest obowiązkowy.

Odpłatność za kurs wynosi 550,00 PLN – Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,

Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają n/w materiały szkoleniowe :

– Łowiecki podręcznik selekcjonera – praca zbiorowa,

– Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego aktu normatywnego PZŁ oraz inne materiały pomocnicze,

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,

Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych

uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata – Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra

Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

 

 

KYNOLOGIA MYŚLIWSKA

Podajemy terminy imprez kynologicznych organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu wspólnie z Komisją

Kynologiczną przy ORŁ w OPOLU:

 

L.p.        Nazwa i ranga imprezy kynologicznej                                                     Miejsce / Organizator                      Data

 1. Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras          Popielów / KŁ nr 2 „Łoś” OPOLE                1 maja 2018 r.
 2. Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras          Kałków / KŁ „Hubertus” KAŁKÓW         1 września 2018 r.
 3. Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców im. Jana Kierznowskiego                                                                                                                                                                        Kluczbork                                              13 października 2018 r.
 1. Próby Pracy Posokowców                                                       Kluczbork                                              13 października 2018 r.
 2. Ocena Pracy Posokowców w warunkach naturalnych     Kluczbork                                              2 – 5 listopada 2018 r.

 

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. Zarządu lub na stronie http://www.zopzl-opole.pl ,

a terminy imprez kynologicznych znajdują się na stronie internetowej http:// www.pzlow.pl.

Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku, który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w POLSCE.