Uwaga! Ptasia grypa na terenie naszych obwodów

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Uwaga! Ptasia grypa na terenie naszych obwodów została wyłączona

Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania podczas wykonywania polowania upoważnienia do wykonywania polowania w wersji papierowej, Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że pomimo wprowadzenia elektronicznej formy odstrzałów, nie zwalnia nas to do posiadania odstrzału w wersji papierowej.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo Łowieckie art. 42. ust. 2 pkt. 1, 2 i 3

  1. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;

3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Oprócz w/w dokumentów myśliwy powinien posiadać przy sobie pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, o czym mówi art. 42 ust. 8 ustawy Prawo Łowieckie. Ponadto konieczność posiadania pisemnego upoważnienia reguluje również art. 42b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie: „W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski na polowaniu indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.” Obecnie odnotowanie pozyskania zwierzyny możliwe jest jedynie w wersji papierowej upoważnienia, gdyż żaden z dostępnych na rynku systemów elektronicznych nie posiada takiej funkcji.

Należy pamiętać również, że upoważnienie do wykonywania polowania jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane w dwóch egzemplarzach, o czym mówi §  22 ust. 2 Rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, i dlatego też nie może mieć formy elektronicznej, gdyż w jej przypadku nie może być mowy o egzemplarzach. Egzemplarze dotyczą przedmiotów materialnych, a nie bytów elektronicznych. Innym problemem byłoby wykonanie dyspozycji ust. 4 tegoż paragrafu, zgodnie z którym myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji. By prowadzący skup mógł dokonać stosownej adnotacji w dokumencie elektronicznym to po pierwsze ów dokument musiałby mieć taką funkcjonalność, zaś pod drugie ów prowadzący musiałby być uprawniony do dostępu do systemu elektronicznego w danym kole w zakresie dokonywania adnotacji w odstrzałach.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy należy jednoznacznie stwierdzić, że podczas wykonywania polowania, myśliwy musi posiadać przy sobie oprócz legitymacji członkowskiej PZŁ, pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej, także wersję papierową upoważnienia do wykonywania polowania.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania została wyłączona

PISMO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Posted in pozostale, strona-glowna | Możliwość komentowania PISMO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII została wyłączona

Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików została wyłączona

UWAGA!

Zmiany w ustawie i rozporządzeniu zostały zamieszczone w postaci załączników w zakładce AKTY PRAWNE.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 5 września 2022 r., zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie będą pobierane opłaty za badania na włośnie w przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny (świnie, dziki i nutrie), zarówno pochodzącego z uboju, jak i  poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki i nutrie).

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż od dnia 18 lipca 2022 roku rozpoczyna działanie Powiatowa Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Opolu.

Adres:

ul. Wrocławska 170, Budynek „A’
45-836 Opole

Przyjmowanie prób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Do dnia 1 sierpnia 2022 roku pracownia będzie prowadzić badania w kierunku włośnicy dzików i trzody chlewnej tylko na użytek własny.

Po 1 sierpnia 2022 roku  pracownia będzie badać na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.

Do każdej próby koniecznie jest wypełnienie odpowiedniego protokołu (załączony poniżej)

UWAGA! Próbki mięsa do badania muszą zawierać pas przepony i słupy przepony oraz fragment mięśni z przedramienia. Dostarczenie zbyt małej próbki uniemożliwi wykonanie badania.

Informacje umieszczone są również na stronie głównej piw.opole.pl.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu została wyłączona

Protokół pobrania na użytek własny – obowiązujący druk

UWAGA! z pobranego pliku na stronie formatu A4 wydrukują się 2 egzemplarze tego druku

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Protokół pobrania na użytek własny – obowiązujący druk została wyłączona

ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików została wyłączona

IGO – inwazyjne gatunki obce

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania IGO – inwazyjne gatunki obce została wyłączona