Dzień Dziecka

W dniu dzisiejszym odbyły się obchody DNIA DZIECKA na strzelnicy myśliwskiej w Opolu – Grudzicach. Naszym najmłodszym sympatykom towarzyszyło wiele atrakcji. Z terenu naszego koła w Okręgowym Dniu Dziecka wzięli udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Zimnic Wielkich. Dziękujemy Koledze Mariuszowi Kowalczykowi za opiekę nad uczniami zimnickiej szkoły i nadesłane zdjęcia.

Możliwość komentowania Dzień Dziecka została wyłączona

Okręgowe Zawody Strzeleckie

W Okręgowych Zawodach Kół Łowieckich w Opolu, które odbyły się w dniu 26 maja 2024 r. nasze koło zdobyło

🏆 drużynowo (w składzie: Artur Adolf, Waldemar Riemer, Olaf Riemer) II m-sce w Klasie Powszechnej,
🏆 drużynowo (w składzie: Jacek Długosz, Artur Adolf, Waldemar Riemer) III m-sce w Klasie Otwartej,

🏆 indywidualnie Jacek Długosz III m-sce w Klasie Mistrzowskiej,

🏆 indywidualnie Olaf Riemer II m-sce w Klasie Senior,

🏆 indywidualnie Waldemar Riemer VI m-sce w Klasie Powszechnej z wynikiem 432 punkty,

🏆 indywidualnie Artur Adolf VII m-sce w Klasie Powszechnej z wynikiem 430 punktów.

Serdecznie gratulujemy!

Możliwość komentowania Okręgowe Zawody Strzeleckie została wyłączona

ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Możliwość komentowania ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików została wyłączona

Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania podczas wykonywania polowania upoważnienia do wykonywania polowania w wersji papierowej, Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że pomimo wprowadzenia elektronicznej formy odstrzałów, nie zwalnia nas to do posiadania odstrzału w wersji papierowej.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo Łowieckie art. 42. ust. 2 pkt. 1, 2 i 3

  1. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;

3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Oprócz w/w dokumentów myśliwy powinien posiadać przy sobie pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, o czym mówi art. 42 ust. 8 ustawy Prawo Łowieckie. Ponadto konieczność posiadania pisemnego upoważnienia reguluje również art. 42b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie: „W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski na polowaniu indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.” Obecnie odnotowanie pozyskania zwierzyny możliwe jest jedynie w wersji papierowej upoważnienia, gdyż żaden z dostępnych na rynku systemów elektronicznych nie posiada takiej funkcji.

Należy pamiętać również, że upoważnienie do wykonywania polowania jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane w dwóch egzemplarzach, o czym mówi §  22 ust. 2 Rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, i dlatego też nie może mieć formy elektronicznej, gdyż w jej przypadku nie może być mowy o egzemplarzach. Egzemplarze dotyczą przedmiotów materialnych, a nie bytów elektronicznych. Innym problemem byłoby wykonanie dyspozycji ust. 4 tegoż paragrafu, zgodnie z którym myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji. By prowadzący skup mógł dokonać stosownej adnotacji w dokumencie elektronicznym to po pierwsze ów dokument musiałby mieć taką funkcjonalność, zaś pod drugie ów prowadzący musiałby być uprawniony do dostępu do systemu elektronicznego w danym kole w zakresie dokonywania adnotacji w odstrzałach.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy należy jednoznacznie stwierdzić, że podczas wykonywania polowania, myśliwy musi posiadać przy sobie oprócz legitymacji członkowskiej PZŁ, pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej, także wersję papierową upoważnienia do wykonywania polowania.

Możliwość komentowania Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania została wyłączona

Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików

Możliwość komentowania Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż od dnia 18 lipca 2022 roku rozpoczyna działanie Powiatowa Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Opolu.

Adres:

ul. Wrocławska 170, Budynek „A’
45-836 Opole

Przyjmowanie prób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Do dnia 1 sierpnia 2022 roku pracownia będzie prowadzić badania w kierunku włośnicy dzików i trzody chlewnej tylko na użytek własny.

Po 1 sierpnia 2022 roku  pracownia będzie badać na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.

Do każdej próby koniecznie jest wypełnienie odpowiedniego protokołu (załączony poniżej)

UWAGA! Próbki mięsa do badania muszą zawierać pas przepony i słupy przepony oraz fragment mięśni z przedramienia. Dostarczenie zbyt małej próbki uniemożliwi wykonanie badania.

Informacje umieszczone są również na stronie głównej piw.opole.pl.

Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu została wyłączona

Nowe rozporządzenie dotyczące ASF

Możliwość komentowania Nowe rozporządzenie dotyczące ASF została wyłączona

bioasekuracja

Możliwość komentowania bioasekuracja została wyłączona

UWAGA WAŻNE!

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

na podstawie art. 27b Ustawy Prawo Łowieckie, na wniosek właściciela gruntu, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYKONYWANIA POLOWANIA na działce nr 623, znajdującej się w miejscowości Łambinowice, gmina Łambinowice na terenie byłego poligonu.

Zarząd Koła

Możliwość komentowania UWAGA WAŻNE! została wyłączona

Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji

Możliwość komentowania Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji została wyłączona