Zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303 oraz z 2014 r. poz. 1901) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) daniele:
a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dziki – przez cały rok;”;
4) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1487

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne została wyłączona

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na obszarach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)) do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w lornetkę i latarkę;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz w lornetkę i latarkę;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania urządzeń optycznych określonych w § 4 ust. 1;”;
3) § 21a otrzymuje brzmienie:
„§ 21a. Polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1485

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania została wyłączona

Święto WKŁ nr 8 „Żubr” w Opolu

Zarząd koła jak co roku zaprasza Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych wraz z rodzinami na Święto koła

zgodnie z kalendarzem polowań widocznym po zalogowaniu w dziale KALENDARZE.

Kaczka

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Święto WKŁ nr 8 „Żubr” w Opolu została wyłączona

Ścieżki tropowe dla psów

Komisja Kynologiczna w kole informuje, że w dniu 14 sierpnia br. przygotowane będą ścieżki tropowe do ćwiczenia predyspozycji i szkolenia umiejętności tropowych psów myśliwskich, których właścicielami są członkowie naszego koła. Zgłoszenia udziału przyjmują Kol. K. Szafrański i Kol. D. Styra do dnia 10 sierpnia 2017 r.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Ścieżki tropowe dla psów została wyłączona

Rozliczanie prac

W celu rozliczenia prac wykonanych na rzecz koła należy wypełnić poniższą tabelę.

druk rozliczenia prac

Druk do pobrania TUTAJ

oraz w dziale GOSPODARKA ŁOWIECKA w temacie „Prace na rzecz koła”.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Rozliczanie prac została wyłączona

Przenośne urządzenia łowieckie

Zarząd koła informuje o możliwości wypożyczenia przenośnych wysiadek do polowań indywidualnych celem zabezpieczenia upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny w obwodzie 48.

Pozostała jeszcze jedna wysiadka do pobrania (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) u Kolegi Prezesa.

wysiadki

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Przenośne urządzenia łowieckie została wyłączona

Komisja Kynologiczna

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. zatwierdził nowy skład Komisji Kynologicznej w osobach:

Krzysztof Szafrański – Przewodniczący

Dariusz Styra – Członek

Marcin Bernacki – Członek

Życzymy komisji owocnej pracy.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Komisja Kynologiczna została wyłączona

Okręgowe Zawody Strzeleckie ponownie udane dla Żubra

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyły się Okręgowe Zawody Strzeleckie Kół Łowieckich Okręgu PZŁ w Opolu.

Strzelcy

Strzelcy naszego koła zajęli  drużynowo II miejsce w klasie powszechnej w składzie

  • Waldemar Riemer
  • Olaf Riemer
  • Artur Adolf

Drużyna WKŁ na podium

oraz VI miejsce w klasie otwartej w składzie

  • Jacek Długosz
  • Artur Grychowski
  • Witold Hoppek

Klasa otwarta drużynowo

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Okręgowe Zawody Strzeleckie ponownie udane dla Żubra została wyłączona

Mamy w kole kolejnego selekcjonera ….

Serdecznie gratulujemy Koledze Arturowi zdania egzaminów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

Życzymy wielu sukcesów łowieckich.

Darz Bór.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Mamy w kole kolejnego selekcjonera …. została wyłączona

I po egzaminach ….

Miło nam poinformować, że Koleżanka i dwóch Kolegów odbywający staż łowiecki w naszym kole pomyślnie zdali egzaminy na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Serdecznie gratulujemy Koleżance Myśliwej i Kolegom Myśliwym.

Darz Bór.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania I po egzaminach …. została wyłączona