3 listopada Dzień Świętego Huberta

Z okazji Dnia Świętego Huberta, naszego patrona, życzmy sobie wzajemnie Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi udanych i bezpiecznych łowów, szacunku dla siebie nawzajem i dla zwierzyny, etycznych zachowań i poszanowania naszych pięknych tradycji.

Święty Hubert ( źródło: Wikipedia)

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania 3 listopada Dzień Świętego Huberta została wyłączona

Ocena trofeów łowieckich – sarna kozioł

kliknij tutaj a zobaczysz terminy wycen

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Ocena trofeów łowieckich – sarna kozioł została wyłączona

Myśliwi z „Żubra” na Górze Św. Anny

W dniu 8 października o godz. 10.00 w sanktuarium na Górze Św. Anny została odprawiona msza święta w intencji myśliwych i ich rodzin.

Nasze koło reprezentowało kilku myśliwych z rodzinami, za co szczególnie im dziękuję.

Propagowanie tej corocznej tradycji jest nieodłącznym elementem kultury łowieckiej.

Darz bór,

Prezes WKŁ nr 8 „ŻUBR” w Opolu

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Myśliwi z „Żubra” na Górze Św. Anny została wyłączona

Polowanie na dziki

Zarząd WKŁ nr 8 „Żubr” w Opolu zachęca Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych do zintensyfikowania polowań na dziki w związku z koniecznością wykonania przyjętego planu pozyskania zwierzyny na bieżący sezon łowiecki. 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Polowanie na dziki została wyłączona

Obowiązki myśliwego dotyczące obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików

Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć  miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
  2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
  3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
  4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.
Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Obowiązki myśliwego dotyczące obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików została wyłączona

Afrykański pomór świń – prezentacja

Prezentacja dotycząca ASF do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Afrykański pomór świń – prezentacja została wyłączona

Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

poniżej do pobrania obowiązujące zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych. 

DO POBRANIA TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych została wyłączona

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303 oraz z 2014 r. poz. 1901) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) daniele:
a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dziki – przez cały rok;”;
4) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1487

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne została wyłączona

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na obszarach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)) do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w lornetkę i latarkę;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz w lornetkę i latarkę;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania urządzeń optycznych określonych w § 4 ust. 1;”;
3) § 21a otrzymuje brzmienie:
„§ 21a. Polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1485

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania została wyłączona

Okręgowe Zawody Strzeleckie ponownie udane dla Żubra

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyły się Okręgowe Zawody Strzeleckie Kół Łowieckich Okręgu PZŁ w Opolu.

Strzelcy naszego koła zajęli  drużynowo II miejsce w klasie powszechnej w składzie

  • Waldemar Riemer
  • Olaf Riemer
  • Artur Adolf

Drużyna WKŁ na podium

oraz VI miejsce w klasie otwartej w składzie

  • Jacek Długosz
  • Artur Grychowski
  • Witold Hoppek

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Okręgowe Zawody Strzeleckie ponownie udane dla Żubra została wyłączona