Zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303 oraz z 2014 r. poz. 1901) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) daniele:
a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;”;
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dziki – przez cały rok;”;
4) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1487

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ