Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na obszarach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)) do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w lornetkę i latarkę;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz w lornetkę i latarkę;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania urządzeń optycznych określonych w § 4 ust. 1;”;
3) § 21a otrzymuje brzmienie:
„§ 21a. Polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

DZIENNIK USTAW z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 1485

 

rozporządzenie do pobrania TUTAJ